Zápis z jednání XXVII. členského shromáždění FOD konaného 16. 3. 2019

Zápis z jednání

XXVII. členského shromáždění FOD konaného 16. 3. 2019 od 10,00 hodin

v prostorách vestibulu budovy Chabařovická 4, Praha 8

Zasedání členského shromáždění svolal statutární orgán FOD – Předsednictvo FOD umístěním pozvání na webové stránky FOD 30 dnů před termínem konání a následně písemným pozváním do schránek členů FOD (nebo jejich Emailové adresy), doručených nejpozději 10 dnů před konáním.


Průběh jednání

1)      Zahájení a uvítání členů

Jednání zahájil předseda FOD pan Jan Vaněk, DiS.

Přítomno bylo 58 členů FOD včetně udělených plných mocí, v průběhu jednání žádný člen nepřišel a 6 členů odešlo.


2)     
Volba předsedy zasedání

Pan Jan Vaněk, DiS, předložil návrh, aby členskému shromáždění předsedala členka Kontrolní komise paní Ing. Eva Tamara Talomi PhD.

Před zahájením hlasování o tomto návrhu bylo konstatováno, že na jednání členského shromáždění je v tuto chvíli přítomno 50 členů a dále bylo konstatováno, že na základě plných mocí udělených celkem 10 členy FOD přítomným členům bylo vydáno celkem 60 hlasovacích lístků pro jednání. Při krátkém přerušení a opakované kontrole podle prezenční listiny a skutečnosti v sále byl počet všech přítomných členů opraven na 58 osob včetně udělených plných mocí. Hlasování aklamací probíhá zdvižením hlasovacích lístků (modré barvy s natištěným logem FOD).

Hlasováno o navrženém usnesení:

Předsedou zasedání XXVII. členského shromáždění FOD je zvolena paní Ing. Eva Tamara Talomi PhD.

Hlasováno

Pro: 58

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Předsedou zasedání XXVII. členského shromáždění FOD byla zvolena paní Ing. Eva Tamara Talomi PhD., a to 58 hlasy přítomných členů.

Paní Ing. Eva Tamara Talomi PhD. se ujala řízení jednání XXVII. členského shromáždění FOD. Přednesla návrh, aby z jednání mohl být prováděn audiozáznam, jako podklad pro zpracování zápisu z jednání. S tímto byl vyjádřen souhlas a bylo zahájeno nahrávání.

 

3)      schválení programu

Program XXVII. členského shromáždění FOD byl zveřejněn na webu FOD a uveden v zaslaném písemném pozvání členů na jednání. Návrh programu byl všem přítomným předán i písemně u prezence.

Doplnění a změny v tomto programu nejsou možné, protože by musely být schváleny celou členskou základnou, aby členové nebyli kráceni ve svých právech se jednání se změněným programem zúčastnit.

Předseda zasedání vyhlásil hlasování o schválení programu.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Schvaluje se program XXVII. členského shromáždění FOD v tomto znění:

 

  1. 1.       Zahájení
  2. 2.       Volba předsedy zasedání
  3. 3.       Schválení programu 
  4. 4.       Volba mandátové, volební a návrhové komise
  5. 5.       Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření za rok 2018 a jejich schválení
  6. 6.       Zpráva Kontrolní komise a její schválení
  7. 7.       Volby předsedy a členů předsednictva
  8. 8.       Volby členů kontrolní komise
  9. 9.       Plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení
  10. 10.   Závěr jednání

 

Hlasováno

Pro: 58

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Program XXVII. členského shromáždění FOD byl schválen v navrženém znění 58 hlasy přítomných členů.


4)     
Volba mandátové, volební a návrhové komise

Předseda zasedání přistoupil k volbě mandátové, volební a návrhové komise.

Vzhledem k celkové účasti na členském shromáždění navrhl předseda zasedání, aby byla zvolena jedna společná komise, návrh byl akceptován.

Předsednictvo navrhlo následující složení této společné komise:

pan Josef Pátek,

paní Renata Kalcovská,

paní Mgr. Šárka Kupčáková,

paní Mgr. Daniela Brníková,

paní Radka Šindlerová.

Návrh na složení společné mandátové, volební a návrhové komise:

Josef Pátek, Renata Kalcovská, Mgr. Šárka Kupčáková, Mgr. Daniela Brníková, Radka Šindlerová.

Požádána paní Kalcovská a Kupčáková, aby se ujaly počítání hlasů při hlasování aklamací.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členy společné mandátové, volební a návrhové komise jsou zvoleni Josef Pátek, Renata Kalcovská, Mgr. Šárka Kupčáková, Mgr. Daniela Brníková, Radka Šindlerová.

Hlasováno

Pro: 58

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Josef Pátek, Renata Kalcovská, Mgr. Šárka Kupčáková, Mgr. Daniela Brníková, Radka Šindlerová byli zvoleni členy společné mandátové, volební a návrhové komise, a to 58 hlasy přítomných členů.

Komise byla vyzvána, aby se ujala své práce a její členové se sedli k připravenému stolu na boku jednání.

           

5)      Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření za rok 2018 a jejich schválení

Nejdříve bylo přikročeno k přednesení a projednání Zprávy o činnosti za rok 2018.

Bylo konstatováno, že Zpráva o činnosti za rok 2018 byla členům zaslána společně s pozvánkou na jednání a je předložena písemně a byla předána při prezenci.

Úvodní slovo ke Zprávě o činnosti za rok 2018:

Jan Vaněk, DiS.:

       -   výroční zpráva byla předložena písemně, není nutno opakovat uvedené údaje,

-          věnoval se celému tříletému volebnímu období, v roce 2016 byla situace FOD velmi složitá, bylo nezbytné udělat hodně pro to, aby FOD mohl dále fungovat,

-          toto se povedlo díky nelehké práci předsednictva FOD (představil jeho další členky – Hanka Kupková, Magdaléna Svobodová) a díky všem zaměstnancům FOD – tetám a strýcům, sociálním pracovnicím, údržbářům a všem, kteří na Klokánkách pracovali,

-          poděkoval všem podporovatelům, kteří FOD věřili, že nadále dokáže pomáhat potřebným dětem.

Hanka Kupková:

-          zdůraznila nezbytnost změn v legislativě, kdy očekáváme, že paní ministryně práce a sociálních věcí předloží v září 2019 novelu Zákona o SPOD,

-          v roce 2018 byla finanční situace zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) řešena dofinancováním všech zařízení, což je potvrzením existující systémové chyby v zákoně,

-          řešení ze strany MPSV – a) novela zákona v září 2019, platící ale až od roku 2020,

b) malá novela jen o financování v rychlém čtení, aby platila  pro rok 2019 – nemá u poslanců moc šanci na úspěch,

c) rok 2019 řešit cestou dofinancování všech ZDVOP              a předložení novely zákona (dle bodu a),

-   nezbytné vyvíjet tlak na MPSV, aby byla situace řešena dříve než v závěru roku.

Jan Vaněk, DiS.:

-          informoval o vydané (v současnosti již neplatné) metodice MPSV k sociálně právní ochraně dětí, o rozdílném přístupu v jednotlivých krajích především při uplatňování metodiky v přijímání dětí ve věku 15+, při akceptování názoru samotných starších dětí na řešení jejich situace,

-          ocenění projektu Klokart.

Dotaz z pléna – jak FOD bude usilovat o všechny potřebné změny?

Odpověď – je nutné dostat se k návrhu novely zákona, jednat s právníky, odborníky, co chceme v novele zákona prosadit, formulovat naše návrhy tak, aby mohly být uplatněny v novele.

K předložené Zprávě o činnosti za rok 2018 nebyly z pléna vzneseny žádné další dotazy a ani náměty do diskuse.

Předseda zasedání vyhlásil hlasování.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2018.

Hlasováno

Pro: 58

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Zprávu o činnosti za rok 2018, a to 58 hlasy přítomných členů.

Pokračoval bod 5) přednesením Zprávy o hospodaření za rok 2018

Bylo konstatováno, že Zpráva o hospodaření za rok 2018 byla členům předložena písemně a byla jim předána u prezence. Vzhledem k termínu konání členského shromáždění nebyl materiál poslán předem.

Předseda zasedání předal slovo Ing. Zdeňce Pátkové, člence Kontrolní komise F OD k přednesení zprávy.

Ing. Zdeňka Pátková následně přednesla Zprávu o hospodaření za rok 2018. Poskytla informace srovnáním předložených údajů v porovnání s výsledky za rok 2017 – příjmy a výdaje v roce 2018.

Např.

ve výši státního příspěvku na děti v Klokánkách byl příjem v roce 2018 celkem o 6 milionů nižší, což odráží skutečnost poklesu počtu dětí umísťovaných v Klokánkách v průběhu roku,

výsledek veřejné sbírky v roce 2018 byl v obdobné výši jako v roce 2017, dotace od státních orgánů byly nižší díky systému dofinancování.

K 31. 12. 2018 byly všechny závazky (FÚ, zdravotní a sociální pojištění) uhrazeny, takže je šance udržet dále průběžně bezdlužnost organizace, probíhá uzávěrka hospodaření za rok 2018 a probíhá audit hospodaření. Zpráva Auditora o výsledku hospodaření za rok 2018 bude po její zpracování zveřejněna na webových stránkách FOD.

Následně se ujal slova opět předseda zasedání, který vyzval přítomné členy k dotazům či diskusi.

K předložené Zprávě o hospodaření za rok 2018 nebyly z pléna vzneseny žádné dotazy a ani náměty do diskuse. Předseda zasedání proto vyhlásil hlasování.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2018.

Hlasováno

Pro: 58

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Zprávu o hospodaření za rok 2018, a to 58 hlasy přítomných členů.

Vyhlášena krátká 10 minutová přestávka.

Po přestávce zkontrolována účast, nedošlo k žádné změně- nadále přítomno 58 členů.


6)      Zpráva Kontrolní komise

Předseda zasedání předal slovo za Kontrolní komisi FOD paní PhDr. Zdeňce Tesařové k přednesení zprávy. Zpráva Kontrolní komise FOD byla předložena písemně a předána u prezence.

Paní PhDr. Zdeňka Tesařová následně okomentovala předloženou Zprávu Kontrolní komise FOD za období od Členského shromáždění v roce 2018.

K předložené Zprávě Kontrolní komise za období od Členského shromáždění v roce 2018 nebyly z pléna vzneseny žádné dotazy.

V diskusi vystoupila členka paní Jeremiášová ocenila a poděkovala za práci všech volených orgánů FOD, Klokánků a centrály FOD, členka paní Grulichová taktéž poděkovala za práci všech zúčastněných.

Předseda zasedání vyhlásil hlasování.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu Kontrolní komise za období od Členského shromáždění v roce 2018.

Hlasováno

Pro: 58

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:


Členské shromáždění schválilo Zprávu Kontrolní komise za rok 2018, a to 58 hlasy přítomných členů.

Dalším bodem programu jsou volby, nejdříve je nutno rozhodnout o tom, zda volit tajně nebo veřejně aklamací (zvednutím hlasovacího lístku).

Předseda zasedání přednesl návrh na tajné volby.

Hlasováno

Pro: 53

Proti: 0

Zdrželo se: 5

Vyhlášen výsledek hlasování:

Volby členů orgánů FOD proběhnou formou tajné volby.


7)     
Volby předsedy a členů předsednictva

Jako první proběhne volba předsedy.

Předseda zasedání vyzval k přednesení návrhů z pléna,

zástupce volební komise zapsal jména na tabuli:

z řad členů FOD zazněly návrhy na možné kandidáty na pozici předsedy a to:

Jan Vaněk – navržen bez dalšího komentáře členkou Petrou Vídenskou, - kandidaturu přijal

Hanka Kupková – navržena členkou Jitkou Tůmovou Šatavovou včetně krátkého zdůvodnění tohoto návrhu, jenž podpořili někteří další členové ve svých vystoupeních během diskuse – kandidaturu přijala,

opakovaně zazněla výzva možnosti navrhnout další kandidáty,

Zdeňka Tesařová – navržena členkou Simonou Jeremiášovou - paní Tesařová kandidaturu nepřijala,

proběhla diskuse na téma schopnosti vzájemné spolupráce uvnitř předsednictva, diskuse o různých otázkách, diskuse na téma úspor na FOD, resp. centrále a to v rovině všeobecných poznámek, dohadů až konkrétních dotazů a snahy o jejich zodpovězení,

zodpovězena výzva zda v případě zvolení dosavadního orgánu jsou schopni společně fungovat.

Předseda zasedání zopakoval přednesené kandidatury s důrazem, že nově zvolený předseda nese zodpovědnost za další chod organizace.

Výzva k členům, aby na hlasovací lístky bílé barvy napsali své jméno kandidáta a vhodili do hlasovací urny.

Následně proběhla tajná volba a sčítání hlasů volební komisí.

Přestávka v jednání 5 minut.

Po přestávce zkontrolován počet přítomných členů – jedna členka odešla, ale udělala plnou moc pro své zastupování.

Jeden lístek bez zápisu, tj. zdržel se hlasování

 

Výsledek voleb:

Jan Vaněk – 26 hlasů

Hanka Kupková – 31 hlasů

 

Nadpoloviční většinu hlasů získala paní Hanka Kupková a je předsedkyní Fondu ohrožených dětí.

Předseda zasedání dále uvedl, že nyní je nutno zvolit další 2 členy předsednictva FOD

Hanka Kupková – poděkovala za důvěru a uvedla, že netoužila po této funkci, proto zde nemá nikoho z okruhu členů v Hostivici, kde je ředitelkou, považuje za důležité pokračovat ve 3členném statutárním orgánu.

Navrhuje kandidáty:

Jan Vaněk – na pozici člen předsednictva,

Magdaléna Svobodová – na pozici členka předsednictva,

Další návrhy kandidátů:

Zdeňka Tesařová – na pozici členky předsednictva,

Daniela Brníková – návrh nepřijímá,

Jitka Tůmová Šatavová – na pozici členky předsednictva,

Petra Vídeňská – návrh nepřijímá,

Výzva k členům, aby na hlasovací lístky zelené barvy napsali maximálně dvě jména (jedno, dvě nebo žádné, tj. zdržel se hlasování).

Počet hlasujících beze změny.

Výsledek voleb:

Jan Vaněk – 32 hlasů

Zdeňka Tesařová – 32hlasů

Magdaléna Svobodová – 29 hlasů

Jitka Tůmová Šatavová – 3 hlasy

Za členy předsednictva byli zvoleni pan Jan Vaněk a paní Zdeňka Tesařová.


Následuje 5 minutová přestávka

Po přestávce požádala o slovo paní Zdeňka Tesařová a sdělila, že si váží svého zvolení za členku předsednictva, ale ze zvolené funkce odstupuje – důvodem je, že předsednictvo ve „staronovém složení“ by mělo dostat šanci věci dál řídit a řešit. Na obhajobu pokračování tří členů předsednictva z předchozího období vystoupila opakovaně Hanka Kupková a požádala o důvěru pro předsednictvo ve složení předsedkyně, Magdaléna Svobodová a Jan Vaněk.

Předseda zasedání vyzval k opakovaně volbě třetího člena předsednictva:

kandiduje paní Magdaléna Svobodová

kandiduje paní Jitka Tůmová Šatavová

volba zapsáním na bílý volební lístek pouze 1 jména nebo žádného.

Výsledek voleb:

Magdaléna Svobodová – 33 hlasů

Jitka Tůmová Šatavová – 15 hlasů

Za třetí členku předsednictva FOD byla zvolena paní Magdaléna Svobodová.


8)     
Volby členů Kontrolní komise FOD

Předseda zasedání předložil návrh, aby byla volena 5ti členná Kontrolní komise FOD, protože tento počet se v posledním volebním období osvědčil, nezazněl žádný jiný návrh a bylo dosaženo shody na volbě Kontrolní komise FOD o počtu 5 členů.

Uskuteční se volba 5ti členné kontrolní komise.

návrhy kandidátů – každý kandidát byl buďto představen navrhovatelem nebo se představil sám:

paní Petra Vídeňská,

paní Renata Kalcovská,

paní Eva Tamara Talomi,

paní Zdeňka Tesařová,

paní Ivana Valkusová,

paní Jitka Tůmová Šatavová,

pan Jiří Sedláček,

paní Zdeňka Pátková – děkuje za nominaci, ale nepřijímá,

paní Margareta Johnová – děkuje za důvěru, ale nepřijímá.

Výzva k členům, aby na hlasovací lístky žluté barvy napsali maximálně pět jmen (jedno až pět jmen nebo žádné, tj. zdržel se hlasování).

Výsledek voleb:

paní Petra Vídeňská – 28 hlasů,

paní Renata Kalcovská – 42 hlasů,

paní Eva Tamara Talomi – 32 hlasů

paní Zdeňka Tesařová – 42 hlasů,

paní Ivana Valkusová – 43 hlasů,

paní Jitka Tůmová Šatavová – 25 hlasů,

pan Jiří Sedláček– 43 hlasů,

 

Za členy Kontrolní komise FOD byli zvoleni

paní Renata Kalcovská, paní Eva Tamara Talomi, paní Zdeňka Tesařová, paní Ivana Valkusová a pan Jiří Sedláček.

 

9. Plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení

Předsedkyně FOD paní Hanka Kupková uvedla hlavní plány a směry činnosti:

-          Získat návrh novely Zákona SPOD

-          Zajistit dofinancování ZDVOP

-          Zajistit práci předsednictva tak, aby FOD fungoval

Z jednání odešli 3 členové FOD, dále je přítomno 55 členů.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Plán a směry činnosti v dalším období.

Hlasováno

Pro: 55

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Plán a směry činnosti v dalším období a to 55 hlasy přítomných členů.

 

Záv
ěr jednání

Návrhová komise v závěru shrnula dosavadní průběh a přijatá rozhodnutí Členského shromáždění FOD v Návrhu Usnesení XXVII. Členského shromáždění FOD.

K předloženému návrhu nebyly z pléna vzneseny připomínky a ani návrhy na doplnění.

Z jednání odešli další 3 členové, přítomno 52 členů.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Návrh Usnesení XXVII. Členského shromáždění FOD.

Hlasováno

Pro: 52

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Usnesení XXVII. Členského shromáždění FOD, a to 52 hlasy přítomných členů.

Předseda zasedání následně ukončil jednání XXVII. Členského shromáždění FODI, poděkoval přítomným členům za účast na jednání, poděkoval škole Chabařovická za poskytnutí prostor a všem, co se podíleli na přípravě XXVII. Členského shromáždění FOD.

Předsedkyně FOD poděkovala všem členům za jejich účast, požádala zvolené členy Předsednictva a Kontrolní komise FOD o první společné setkání.

Zápis byl vyhotoven dne 8. 4. 2019

Za správnost odpovídá: PhDr. Zdeňka Tesařová, v.r.