Zápis z jednání XXX. členského shromáždění FOD konaného 26. 3. 2022

Zasedání členského shromáždění svolal statutární orgán FOD – předsednictvo FOD umístěním pozvání na webové stránky FOD 30 dnů před termínem konání a následně písemným pozváním poštou na kontaktní adresu členů FOD nebo na jimi sdělené e-mailové adresy, doručeným nejpozději 10 dnů před konáním. 

Průběh jednání

 

1)     Zahájení a uvítání členů

Jednání zahájila předsedkyně FOD paní Hanka Kupková.

Přítomno bylo 18 členů FOD včetně udělených plných mocí, z tohoto počtu v průběhu jednání nepřišel žádný člen a žádný neodešel.

 

 

2)     Volba předsedy zasedání

Paní Hanka Kupková předložila návrh, aby členskému shromáždění předsedala členka předsednictva FOD Zdeňka Tesařová.

 

Hlasování o předloženém návrhu na předsedu členského shromáždění proběhlo aklamací = zvednutím hlasovacích lístků (bílé barvy s natištěným nápisem HLASOVACÍ LÍSTEK a FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ).

 

Hlasováno o navrženém usnesení:

Předsedou zasedání XXX. členského shromáždění FOD je zvolena paní Zdeňka Tesařová.

Hlasováno

Pro: 18

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Předsedou zasedání XXX. členského shromáždění FOD byla zvolena paní Zdeňka Tesařová, a to 18 hlasy přítomných členů.

 

Paní Zdeňka Tesařová se ujala řízení jednání XXX. členského shromáždění FOD.

 

3)     schválení programu

Program XXX. členského shromáždění FOD byl zveřejněn na webu FOD a uveden v zaslaném písemném pozvání členů na jednání. Návrh programu byl všem přítomným předán i písemně u prezence.

Doplnění a změny v tomto programu nejsou možné, protože by musely být schváleny celou členskou základnou, aby členové nebyli kráceni ve svých právech se jednání se změněným programem zúčastnit.

Předseda zasedání vyhlásil hlasování o schválení programu.

 

Schvaluje se program XXX. členského shromáždění FOD v tomto znění:

 

  1. 1.     zahájení
  2. 2.     volba předsedy zasedání      
  3. 3.     schválení programu 
  4. 4.     volba mandátové, volební a návrhové komise
  5. 5.     zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření za rok 2021 a jejich schválení a schválení hospodářského výsledku za rok 2020
  6. 6.     zpráva Kontrolní komise a její schválení
  7. 7.     volby
  8. 8.     plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení
  9. 9.     závěr jednání

Hlasováno

Pro: 18

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Program XXX. členského shromáždění FOD byl schválen v navrženém znění 18 hlasy přítomných členů.

 

4)     Volba mandátové, volební a návrhové komise

Předseda zasedání přistoupil k volbě mandátové, volební a návrhové komise.

Vzhledem k počtu účastníků jednání navrhl, aby byla zvolena jedna společná komise, tento návrh byl přijat a předsednictvo navrhlo její složení: Marcela Bublová, Jiří Sedláček a Magdaléna Svobodová.

Návrh na složení společné mandátové, volební a návrhové komise:

paní Marcela Bublová

pan Jiří Sedláček

paní Magdaléna Svobodová

 

Hlasováno o navrženém usnesení:

Do funkce členů společné mandátové, volební a návrhové komise jsou zvoleni: paní Marcela Bublová, pan Jiří Sedláček a paní Magdaléna Svobodová.

Hlasováno

Pro: 18

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Paní Marcela Bublová, pan Jiří Sedláček a paní Magdaléna Svobodová byli zvoleni za členy společné mandátové, volební a návrhové komise, a to 18 hlasy přítomných členů.

 

5)     Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření za rok 2021 a jejich schválení

Nejdříve bylo přikročeno k přednesení a projednání Zprávy o činnosti za rok 2021.

Bylo konstatováno, že Zpráva o činnosti za rok 2021 byla členům zaslána společně s pozvánkou na jednání a je předložena písemně a byla předána při prezenci.

 

Úvodní slovo ke Zprávě o činnosti za rok 2021:

Hanka Kupková:

      - výroční zpráva byla předložena písemně, není nutno opakovat uvedené údaje,

- dále se věnovala podílu FOD na přípravě Novely Zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí a jejímu uplatňování v každodenním provozu zařízení ZDVOP Klokánek.

 

K předložené Zprávě o činnosti za rok 2021 nebyly z pléna vzneseny žádné další dotazy a ani náměty do diskuse.

Předseda zasedání vyhlásil hlasování.

 

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2021.

Hlasováno

Pro: 18

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Zprávu o činnosti za rok 2021, a to 18 hlasy přítomných členů.

 

 

Pokračoval bod 5) přednesením Zprávy o hospodaření za rok 2021

Předseda zasedání předal slovo Ing. Zdeňce Pátkové, hlavní účetní FOD, k přednesení zprávy.

Ing. Zdeňka Pátková následně přednesla Zprávu o hospodaření za rok 2021, uvedla předběžný výsledek hospodaření s tím, že konečný výsledek bude znám až po zaúčtování všech nyní docházejících vyúčtování za energie a po ukončení probíhajícího auditu hospodaření. Konečný výsledek bude předložen ke schválení členskému shromáždění v roce 2023.

 

V diskusi byl předložen návrh na úkol uvedený v Usnesení členského shromáždění 2022 a to ve znění: Čl. shromáždění ukládá předsednictvu uveřejnit Zprávu auditora na webových stránkách FOD a to nejpozději do 30. 6. 2022.

 

Předseda zasedání vyhlásil hlasování.

 

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu o průběhu hospodaření FOD v roce 2021 bez konečného hospodářského výsledku.

Hlasováno

Pro: 18

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Zprávu o průběhu hospodaření FOD v roce 2021 bez konečného hospodářského výsledku a to 18 hlasy přítomných členů.

 

 

 

Pokračoval bod 5) přednesením výše Hospodářského výsledku FOD za rok 2020

Ing. Zdeňka Pátková, hlavní účetní FOD, uvedla výši hospodářského výsledku FOD za rok 2020 – 23 940 841,77 Kč ke schválení.

Předseda zasedání vyhlásil hlasování.

 

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje hospodářský výsledek FOD za rok 2020 a to ve výši 23 940 841,77 Kč.

Hlasováno

Pro: 18

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schvaluje hospodářský výsledek FOD za rok 2020 a to ve výši 23 940 841,77 Kč a to 18 hlasy přítomných členů.

 

 

6)     Zpráva Kontrolní komise FOD

 

Předseda zasedání předal slovo za Kontrolní komisi FOD její tajemnici paní Evě Tamaře Talomi k přednesení zprávy.

Paní Eva Tamara Talomi přednesla Zprávu Kontrolní komise FOD za období od Členského shromáždění v roce 2021.

K předložené Zprávě Kontrolní komise za období od Členského shromáždění v roce 2021 nebyly z pléna vzneseny žádné dotazy.

.

Předseda zasedání vyhlásil hlasování.

 

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu Kontrolní komise FOD za rok 2021.

Hlasováno

Pro: 18

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Zprávu Kontrolní komise FOD za rok 2021, a to 18 hlasy přítomných členů.

 

 

7)     Volby

Dalším bodem programu jsou volby, nejdříve je nutno rozhodnout o tom, zda volit tajně nebo veřejně aklamací (zvednutím hlasovacího lístku).

 

Na jednání zazněl návrh na volby veřejně aklamací. S tímto byl všeobecně vyjádřen souhlas a předseda zasedání nechal o tomto návrhu hlasovat.

 

Hlasováno

Pro: 18

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Volby členů orgánů FOD proběhnou formou volby veřejné aklamací.

 

Předseda zasedání přistoupil postupně k představení kandidátů navržených předsednictvem FOD, před volbou na funkci předsedy, dalších členů předsednictva a členů Kontrolní komise vždy zazněla výzva, zda je ještě další kandidát nebo návrh na další kandidáty – žádné další návrhy nebyly předloženy. Kandidáti navržení předsednictvem FOD svoji kandidaturu přijali.

 

volba předsedy FOD

Představen kandidát navržený předsednictvem FOD – paní Hanka Kupková

 

Hlasováno o navrženém kandidátovi:

Členské shromáždění volí paní Hanku kupkovou do funkce předsedkyně FOD.

Hlasováno

Pro: 17

Proti: 0

Zdrželo se: 1

 

Vyhlášen výsledek voleb:

Členské shromáždění zvolilo paní Hanku Kupkovou do funkce předsedkyně FOD a to 17 hlasy přítomných členů.

 

volba členů předsednictva FOD

Zvolením do funkce předsedy FOD se stala paní Hanka Kupková členkou Předsednictva FOD.

 

Představen kandidát na člena předsednictva FOD navržený předsednictvem FOD – paní Magdaléna Svobodová

 

Hlasováno o navrženém kandidátovi:

Členské shromáždění volí paní Magdalénu Svobodovou do funkce členky předsednictva FOD.

Hlasováno

Pro: 17

Proti: 0

Zdrželo se: 1

 

Vyhlášen výsledek voleb:

Členské shromáždění zvolilo paní Magdalénu Svobodovou do funkce členky předsednictva FOD a to 17 hlasy přítomných členů.

 

Představen kandidát na člena předsednictva FOD navržený předsednictvem FOD – paní Zdeňka Tesařová

 

Hlasováno o navrženém kandidátovi:

Členské shromáždění volí paní Zdeňku Tesařovou do funkce členky předsednictva FOD.

Hlasováno

Pro: 17

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Vyhlášen výsledek voleb:

Členské shromáždění zvolilo paní Zdeňku Tesařovou do funkce členky předsednictva FOD a to 17 hlasy přítomných členů.

 

Volba členů Kontrolní komise FOD

Před zahájením volby poděkovala předsedkyně FOD paní Renatě Kalcovské za její práci a zapojení v orgánech Fondu ohrožených dětí - v uplynulých několika volebních obdobích byla členkou Kontrolní komise, resp. Rady FOD a nyní se rozhodla dále již nekandidovat.

 

Představen kandidát na člena Kontrolní komise FOD navržený předsednictvem FOD – paní Marcela Bublová (ředitelka ZDVOP KLOKÁNEK Brno)

 

Hlasováno o navrženém kandidátovi:

Členské shromáždění volí paní Marcelu Bublovou do funkce členky Kontrolní komise FOD.

Hlasováno

Pro: 17

Proti: 0

Zdrželo se: 1

 

Vyhlášen výsledek voleb:

Členské shromáždění zvolilo paní Marcelu Bublovou do funkce členky Kontrolní komise FOD a to 17 hlasy přítomných členů.

 

Představen kandidát na člena Kontrolní komise FOD navržený předsednictvem FOD – paní Zdeňka Pátková

 

Hlasováno o navrženém kandidátovi:

Členské shromáždění volí paní Zdeňku Pátkovou do funkce členky Kontrolní komise FOD.

Hlasováno

Pro: 17

Proti: 0

Zdrželo se: 1

 

Vyhlášen výsledek voleb:

Členské shromáždění zvolilo paní Zdeňku Pátkovou do funkce členky Kontrolní komise FOD a to 17 hlasy přítomných členů.

 

Představen kandidát na člena Kontrolní komise FOD navržený předsednictvem FOD – pan Jiří Sedláček

 

Hlasováno o navrženém kandidátovi:

Členské shromáždění volí pana Jiřího Sedláčka do funkce člena Kontrolní komise FOD.

Hlasováno

Pro: 17

Proti: 0

Zdrželo se: 1

 

Vyhlášen výsledek voleb:

Členské shromáždění zvolilo pana Jiřího Sedláčka do funkce člena Kontrolní komise FOD a to 17 hlasy přítomných členů.

 

Představen kandidát na člena Kontrolní komise FOD navržený předsednictvem FOD – paní Eva Tamara Talomi

 

Hlasováno o navrženém kandidátovi:

Členské shromáždění volí paní Evu Tamaru Talomi do funkce členky Kontrolní komise FOD.

Hlasováno

Pro: 17

Proti: 0

Zdrželo se: 1

 

Vyhlášen výsledek voleb:

Členské shromáždění zvolilo paní Evu Tamaru Talomi do funkce členky Kontrolní komise FOD a to 17 hlasy přítomných členů.

 

Představen kandidát na člena Kontrolní komise FOD navržený předsednictvem FOD – paní Ivana Valkusová

 

Hlasováno o navrženém kandidátovi:

Členské shromáždění volí paní Ivanu Valkusovou do funkce členky Kontrolní komise FOD.

Hlasováno

Pro: 17

Proti: 0

Zdrželo se: 1

 

Vyhlášen výsledek voleb:

Členské shromáždění zvolilo paní Ivanu Valkusovou do funkce členky Kontrolní komise FOD a to 17 hlasy přítomných členů.

 

 

8) Plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení

 

Předsedkyně FOD paní Hanka Kupková uvedla hlavní plány a směry činnosti:

-        žádost o dofinancování na energie 2022 – MPSV

-        novela zákona 359/1999 Sb. o SPOD

-        sjednocování postupů všech zařízení ZDVOP Klokánek

-        zvyšování úrovně poskytované péče v Klokánku

 

V rámci diskuse k tomuto bodu programu byly přednesené formulace plánů a směrů činnosti

dopracovány do závěrečné podoby pro návrhovou komisi.

 

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Plán a směry činnosti v dalším období.

Hlasováno

Pro: 18

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Plán a směry činnosti v dalším období a to 18 hlasy přítomných členů.

 

Jednání bylo na 10 minut přerušeno, aby mandátová, volební a návrhová komise zpracovala konečný návrh usnesení členského shromáždění.

 

8)     Závěr jednání

Paní Marcela Bublová za návrhovou komisi v závěru shrnula přijatá rozhodnutí Členského shromáždění FOD v Návrhu Usnesení XXX. Členského shromáždění FOD.

 

K předloženému návrhu nebyly z pléna vzneseny připomínky a ani návrhy na doplnění.

 

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Návrh Usnesení XXX. Členského shromáždění FOD.

Hlasováno

Pro: 18

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Usnesení XXX. Členského shromáždění FOD, a to 18 hlasy přítomných členů.

 

Předseda zasedání následně ukončil jednání XXX. Členského shromáždění FOD. Předsedkyně FOD poděkovala všem členům za jejich účast, vyslovila velké ocenění všem, kteří v zařízeních Klokánek zajišťují každodenní péči o svěřené děti a řešení jejich sociálně právní situace.

 

Zápis byl vyhotoven dne 11. 4. 2022

 

Za správnost odpovídá: Zdeňka Tesařová, v.r.