Zápis z jednání XXXI. členského shromáždění FOD konaného 24. 6. 2023

Zasedání členského shromáždění svolal statutární orgán FOD – předsednictvo FOD umístěním pozvání na webové stránky FOD 30 dnů před termínem konání a následně písemným pozváním poštou na kontaktní adresu členů FOD nebo na jimi sdělené e-mailové adresy, doručeným nejpozději 10 dnů před konáním. 

Průběh jednání

 

1)      Zahájení a uvítání členů

Jednání zahájila předsedkyně FOD paní Hanka Kupková.

Přítomno bylo 10 členů FOD včetně udělených plných mocí, z tohoto počtu v průběhu jednání nepřišel žádný člen a žádný neodešel.

 

 

2)      Volba předsedy zasedání

Paní Hanka Kupková předložila návrh, aby členskému shromáždění předsedala členka předsednictva FOD Zdeňka Tesařová.

Hlasování o předloženém návrhu na předsedu členského shromáždění proběhlo aklamací = zvednutím hlasovacích lístků (bílé barvy s natištěným nápisem HLASOVACÍ LÍSTEK a FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ).


Hlasováno o navrženém usnesení:

Předsedou zasedání XXXI. členského shromáždění FOD je zvolena paní Zdeňka Tesařová.

Hlasováno

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Předsedou zasedání XXXI. členského shromáždění FOD byla zvolena paní Zdeňka Tesařová, a to 10 hlasy přítomných členů.

Paní Zdeňka Tesařová se ujala řízení jednání XXXI. členského shromáždění FOD.

 

3)      schválení programu

Program XXXI. členského shromáždění FOD byl zveřejněn na webu FOD a uveden v zaslaném písemném pozvání členů na jednání. Návrh programu byl všem přítomným předán i písemně u prezence.

Doplnění a změny v tomto programu nejsou možné, protože by musely být schváleny celou členskou základnou, aby členové nebyli kráceni ve svých právech se jednání se změněným programem zúčastnit.

Předseda zasedání vyhlásil hlasování o schválení programu.

 

Schvaluje se program XXXI. členského shromáždění FOD v tomto znění:

 

  1.       Zahájení
  2.       Volba předsedy zasedání      
  3.       Schválení programu 
  4.       Volba mandátové, volební a návrhové komise
  5.       Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření za rok 2022 a jejich schválení a schválení hospodářského výsledku za rok 2021
  6.       Zpráva Kontrolní komise a její schválení
  7.       Volby (volba 2 nových členů Kontrolní komise FOD)
  8.       Plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení
  9.       Závěr jednání


Hlasováno

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Program XXXI. členského shromáždění FOD byl schválen v navrženém znění a to 10 hlasy přítomných členů.


 

4)      Volba mandátové, volební a návrhové komise

Předseda zasedání přistoupil k volbě mandátové, volební a návrhové komise.

Vzhledem k počtu účastníků jednání navrhl, aby byla pro realizací úkolů uvedených komisí zvolena paní Zdeňka Tesařová v součinnosti s paní Magdalénou Svobodovou.

Návrh na složení společné mandátové, volební a návrhové komise:

paní Zdeňka Tesařová

paní Magdaléna Svobodová

 

Hlasováno o navrženém usnesení:

Do funkce členů společné mandátové, volební a návrhové komise jsou zvoleny paní Zdeňka Tesařová a paní Magdaléna Svobodová.

Hlasováno

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Paní Zdeňka Tesařová a paní Magdaléna Svobodová byly zvoleny za členy společné mandátové, volební a návrhové komise a to 10 hlasy přítomných členů.


 

5)      Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření za rok 2022 a jejich schválení

Nejdříve bylo přikročeno k přednesení a projednání Zprávy o činnosti za rok 2022.

Bylo konstatováno, že Zpráva o činnosti za rok 2022 byla členům zaslána společně s pozvánkou na jednání a je předložena písemně a byla předána při prezenci.

 

Úvodní slovo ke Zprávě o činnosti za rok 2022:

Hanka Kupková:

      - výroční zpráva byla předložena písemně, není nutno opakovat uvedené údaje,

      - dále se věnovala podílu FOD na přípravě Novely Zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí a jejímu uplatňování v každodenním provozu zařízení ZDVOP Klokánek.

 

K předložené Zprávě o činnosti za rok 2022 nebyly z pléna vzneseny žádné další dotazy a ani náměty do diskuse.

Předseda zasedání vyhlásil hlasování.

 

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2022.

Hlasováno

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Zprávu o činnosti za rok 2022, a to 10 hlasy přítomných členů.

 

Pokračoval bod 5) přednesením Zprávy o hospodaření za rok 2022

Předseda zasedání předal slovo paní Magdaléně Svobodové k přednesení zprávy.

Ing. Zdeňka Pátková, hlavní účetní FOD zpracovala základní číselné podklady, paní Svobodová je okomentovala v návaznosti na výsledovky hospodaření FOD v daném období. Číselné podklady a výsledovky byly účastníkům dány k dispozici k prostudování. Byl vyhlášen výsledek hospodaření za rok 2022 ve výši minus 4 854 012,34 Kč.

V rámci projednávání Zprávy o hospodaření za rok 2022 bylo konstatováno (podle aktuálního znění příslušných zákonů): Auditorem účetní závěrky pro rok 2022 je navržena a schválena dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb, o auditorech auditorská společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., Auditorské oprávnění 454, se sídlem Národní 43/365, Praha.

V diskusi byl předložen návrh na úkol uvedený v Usnesení členského shromáždění 2023 a to ve znění: Čl. shromáždění ukládá předsednictvu uveřejnit Zprávu auditora na webových stránkách FOD a to nejpozději do 10 dnů po jejím obdržení.

 

Předseda zasedání vyhlásil hlasování.

 

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu o průběhu hospodaření FOD v roce 2022 s konečným hospodářským výsledkem – minus 4 854 012,34 Kč.

Hlasováno

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu o průběhu hospodaření FOD v roce 2022 s konečným hospodářským výsledkem – minus 4 854 012,34 Kč a to 10 hlasy přítomných členů.

 

Pokračoval bod 5) přednesením výše Hospodářského výsledku FOD za rok 2021

Paní Magdaléna Svobodová uvedla výši hospodářského výsledku FOD za rok 2021 – minus 3 727 807,73 Kč ke schválení.

Předseda zasedání vyhlásil hlasování.

 

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje hospodářský výsledek FOD za rok 2021 a to ve výši minus 3 727 807,73 Kč.

Hlasováno

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schvaluje hospodářský výsledek FOD za rok 2021 a to ve výši minus 3 727 807,73 Kč a to 10 hlasy přítomných členů.

 

 

6)      Zpráva Kontrolní komise FOD

Předseda zasedání předal slovo za Kontrolní komisi FOD paní Marcele Bublové k přednesení zprávy.

Paní Marcela Bublová, v zastoupení za z rodinných důvodů omluvenou tajemnici Kontrolní komise FOD paní Evu Tamaru Talomi, přednesla Zprávu Kontrolní komise FOD za období od Členského shromáždění v roce 2022.

K předložené Zprávě Kontrolní komise za období od Členského shromáždění v roce 2022 nebyly z pléna vzneseny žádné dotazy.

 

Předseda zasedání vyhlásil hlasování.

 

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu Kontrolní komise FOD za období od Členského shromáždění v roce 2022.

Hlasováno

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu Kontrolní komise FOD za období od Členského shromáždění v roce 2022 a to 10 hlasy přítomných členů.


 

7)      Volby

Dalším bodem programu jsou volby, nejdříve je nutno rozhodnout o tom, zda volit tajně nebo veřejně aklamací (zvednutím hlasovacího lístku).

 

Na jednání zazněl návrh na volby veřejně aklamací. S tímto byl všeobecně vyjádřen souhlas a předseda zasedání nechal o tomto návrhu hlasovat.

 

Hlasováno

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Volby členů orgánů FOD proběhnou formou volby veřejné aklamací.

 

Předseda zasedání přistoupil postupně k představení 2 kandidátek na volbu za členy Kontrolní komise.

- paní Karina Sobotková, která byla Kontrolní komisí kooptována dne 10. 10. 2022

 

Hlasováno o navrženém kandidátovi:

Členské shromáždění volí paní Karinu Sobotkovou do funkce členky Kontrolní komise FOD.

Hlasováno

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek voleb:

Členské shromáždění zvolilo paní Karinu Sobotkovou do funkce členky Kontrolní komise FOD a to 10 hlasy přítomných členů.

 

- paní Alena Machková – přítomná kandidátka se představila a vyjádřila souhlas se svojí kandidaturou

Hlasováno o navrženém kandidátovi:

Členské shromáždění volí paní Alenu Machkovou do funkce členky Kontrolní komise FOD.

Hlasováno

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek voleb:

Členské shromáždění zvolilo paní Alenu Machkovou do funkce členky Kontrolní komise FOD a to 10 hlasy přítomných členů.

 

 

8) Plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení


Předsedkyně FOD paní Hanka Kupková uvedla hlavní plány a směry činnosti:

- realizovat intenzivní kontakt na MPSV ohledně možného dofinancování  ZDVOP a novely Zákona o sociálně právní ochraně dětí

- pokusit se o kontaktování prezidenta republiky ohledně problematiky sociálně právní ochrany dětí

- hledání nových forem pro získávání donátorů

- nadále realizovat kontrolu jednotlivých zařízení Klokánek s cílem zvyšování úrovně poskytované péče

 

V rámci diskuse k tomuto bodu programu byly přednesené formulace plánů a směrů činnosti dopracovány do závěrečné podoby pro návrhovou komisi.

 

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Plán a směry činnosti v dalším období.

Hlasováno

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Plán a směry činnosti v dalším období a to 10 hlasy přítomných členů.9)      Závěr jednání

Paní Zdeňka Tesařová za návrhovou komisi v závěru shrnula přijatá rozhodnutí Členského shromáždění FOD v Návrhu Usnesení XXXI. Členského shromáždění FOD.

 

K předloženému návrhu nebyly z pléna vzneseny připomínky a ani návrhy na doplnění.

 

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Návrh Usnesení XXXI. Členského shromáždění FOD.

Hlasováno

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Usnesení XXXI. Členského shromáždění FOD, a to 10 hlasy přítomných členů.

 

Předseda zasedání následně ukončil jednání XXXI. Členského shromáždění FOD. Předsedkyně FOD poděkovala všem členům za jejich účast, vyslovila velké ocenění všem, kteří v zařízeních Klokánek zajišťují každodenní péči o svěřené děti a řešení jejich sociálně právní situace.

 

Zápis byl vyhotoven dne 18. 7. 2023

 

                                                                                    Hanka Kupková

                                                                                   předsedkyně FOD

 

Za správnost odpovídá: Zdeňka Tesařová, v.r.