Zpracování osobních údajů (GDPR)

Informace ke zpracování osobních údajů (GDPR)

Spolek Fond ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 004 99 277, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 180, emailová adresa: fod@fod_cz, internetové stránky: www.fod.cz zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

Organizace spravuje osobní údaje těchto partnerů (subjektů údajů):

 • uchazeči o zaměstnání;
 • zaměstnanci;
 • klientiděti umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) FOD Klokánek;
 • osoby ve vztahu k dětem umístěným ve ZDVOP FOD Klokánek - zákonní zástupci, zmocněné osoby k zastupování dětí, příbuzní dětí a kontaktní osoby (např. doprovod při příchodu dítě do ZDVOP na jeho vlastní žádost);
 • dobrovolníci (včetně praktikantů, stážistů)
 • členové FOD;
 • dárci - fyzické osoby;
 • nájemci a pronajímatelé - fyzické osoby;
 • pěstounské a adoptivní rodiče, klienti sociálních služeb FOD (v souvislosti s poskytnutím půjček);
 • osoby zapojené nebo účastnící se akcí realizovaných FOD.

Subjekty údajů jsou informovány o zpracovávání jejich osobních údajů a to formou osobního, písemného nebo emailového kontaktu nebo uveřejněním této informace na www.fod.cz.

 

Subjekty údajů mají práva, která vyplývajíc z nařízení GDPR a to zejména:

 • práva na přístup k osobním údajů (subjekt údajů má právo získat od FOD potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 nařízení GDPR);
 • práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby FOD bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR);
 • práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby FOD bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);
 • práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby FOD omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které
  se ho týkají, jež poskytl FOD, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR); subjekt údajů může uplatnit právo na přenositelnost údajů pouze v případě zpracování osobních údajů za účelem splnění smlouvy dle čl. 20 nařízení GDPR;
 • práva vznést námitku (subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 nařízení GDPR); subjekt údajů může uplatnit právo vznést námitku pouze v případě zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů správce dle čl. 21 nařízení GDPR;
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Každé zjištěné ohrožení bezpečnosti osobních údajů organizace neprodleně posoudí a postupuje podle povinností vyplývajících z GDPR.

Žádosti subjektů údajů, týkající se zpracování jejich osobních údajů, vyřizuje statutární orgán FOD, případně ředitel ZDVOP FOD Klokánek.

Kontaktní údaje organizace:

název a adresa: Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

telefon: 224 236 655

e-mail: fod@fod_cz